Betere hulp voor statushouders vanuit de sociale wijkteams.

De gemeente Zwolle vroeg ons om te onderzoeken hoe ze de dienstverlening van hun Sociale Wijkteams aan asielstatushouders het beste konden inrichten. Er werd begripskloof tussen de professionals en deze doelgroep ervaren, die de effectiviteit van de dienstverlening soms in de weg stond. We hebben een innovatielab opgericht, waarin we met een team van hulpverleners en met behulp van de Design Thinking methode aan oplossingen hebben gewerkt. We hebben een nieuwe (cultuursensitieve) manier van werken, inclusief een aantal specifieke instrumenten ontwikkeld. Ook hebben we een vakgroep opgericht om de kennis en kunde op dit thema structureel te borgen binnen de organisatie. 

De opgave

De Wet inburgering heeft de verantwoordelijkheid voor het begeleiden van asielstatushouders bij hun inburgering bij gemeenten gelegd. In Zwolle heeft team IPA de regie over de inburgering van statushouders na koppeling aan de gemeente. Sociale Wijkteams ondersteunen statushouders op verschillende levensdomeinen wanneer zij obstakels ervaren. Onbegrip tussen professionals van de Sociale Wijkteams en statushouders bemoeilijkt soms de dienstverlening. Brighthives werd gevraagd om samen met de gemeente Zwolle een effectieve aanpak te ontwikkelen voor de ondersteuning van statushouders door de Sociale Wijkteams, in samenwerking met team IPA.

De uitdagingen

De kloof tussen hulpverlening en statushouders was duidelijk, maar de aard ervan was nog onbekend. Het was cruciaal om de specifieke motivaties, behoeften en belevingswereld van de doelgroep te begrijpen en te ontdekken hoe deze schuurden met het ‘systeem’ en de hulpverlening. Zonder dit inzicht was het onmogelijk om tot doeltreffende oplossingen te komen.

Onze oplossing

We deden deskresearch en interviews om inzicht te krijgen in de belevingswereld van de doelgroep. Vervolgens startten we een innovatielab waarin een tijdelijk team van hulpverleners buiten de gebruikelijke aanpak en KPI’s werkte aan nieuwe werkwijzen met behulp van Design Thinking. We creëerden uitgebreide persona’s, brachten de klantreis van statushouders in kaart en formuleerden concrete oplossingen die in de praktijk werden getest.

Het resultaat

Als overkoepelende oplossing werd de vakgroep “cultuursensitief werken” opgericht. Deze vakgroep was verantwoordelijk voor het ontwikkelen en adviseren van cultuursensitieve dienstverlening en het uitvoeren van ondersteuningstrajecten. Verschillende instrumenten, zoals het aansluiten op het informele netwerk en culturele interviews, zijn geïmplementeerd om statushouders effectiever te bedienen. Ook worden sleutelpersonen nu betrokken bij het ondersteunen van statushouders. Tot slot zijn de processen tussen team IPA en de SWT’s beter gestroomlijnd. Zo komen inwoners eerder in beeld bij de SWT’s als dat nodig is, stemmen beiden teams hun werkwijze op elkaar af in het voordeel van de inwoner, en wordt voorkomen dat beide afdelingen zonder het van elkaar te weten betrokken zijn bij dezelfde inwoner. 

Samen met Brighthives hebben we de dienstverlening aan asielstatushouders in Zwolle naar een hoger niveau getild. Ze zijn nauwkeurig en betrouwbaar in hun aanpak, en leveren inspirerende resultaten. Door middel van een innovatief lab heeft Brighthives ons geholpen een cultuursensitieve te ontwikkelen en te borgen voor de lange termijn. Hun professionele aanpak en toewijding aan kwaliteit zijn lovenswaardig. We bevelen Brighthives van harte aan voor elke organisatie die op zoek is naar innovatieve en kwalitatieve oplossingen.

Marco Last
Teammanager Sociaal Wijkteam Zwolle
Marlies belt

Wil je weten welke impact wij kunnen maken voor jouw organisatie?

Leg ons je vraag voor en wij gaan vrijblijvend met je in gesprek.

Mail ons op hello@brighthives.com
of neem telefonisch contact op via:
06 156 370 78